Make your own free website on Tripod.com

 

Leerling@work

Leerlingen gedragen zich net zo als altijd

Uit verschillende gegevens heb ik ontdekt dat leerlingen graag 'zelfstandig' achter de computer werken. Er geen le­raar(es) aan een stuk door voor de klas zijn verhaal staat te vertel­len, wat voor veel leerlingen als oersaai wordt bevonden.

Toe­zicht op het maken van op­drach­ten in de klas in een rijtjes opstel­ling is ook minder, stil zit­ten, mond houden en aan de gang gaan vin­den ze saai. Hier­door wor­den er stiekeme gein­tjes uitgehaald, wat de ver­veling een beetje uit de les haalt. Ook het steeds in het zelfde lokaal zitten en de­zelfde om­ge­vingen, elke keer de zelfde leraar  maakt de leer­om­ge­ving voor de leerlingen een­tonig. Natuurlijk is hier wel wat aan te doen, bijvoorbeeld een an­dere manier van les­geven, andere opstelling of niet de hele les in het zelfde lokaal blijven zitten maar dit voorko­men door middel van uit­stapjes, etc.

De computerwe­reld in Neder­land gaat hard, ook voor de jeugd. Ze leren hier al in een vroeg stadium mee om­gaan. Kleuters zitten al achter een spel­computer, thuis staat een computer en op de basis­school leren ze al omgaan met de com­puter. Tegen­woordig is dit ook noodza­kelijk, denk maar aan de mogelijkhe­den die er zijn op dit gebied, boodschappen kun­nen al gedaan worden zon­der een win­kelwagentje en gebeurt via het internet. Er is bijna geen baan meer waar de computer ontbreekt, bijvoorbeeld herin­treders of mensen die voor hun werk op oudere leeftijd om moeten leren gaan met de compu­ter. Kortom, er gebeurt ontzettend veel op het ICT-ge­bied.

Het visueel aantrekkelijk maken van de lesstof maakt het voor de kinderen een stuk spannender. Videofilmpjes, dia's, en bijvoorbeeld het gebruiken van een skelet in een biologieles trekt de aandacht.

Er gebeurt iets en leerlingen krijgen een beeld bij de lesstof die het onthouden hiervan vergemakkelijkt. Bij het thuis maken van opdrachten kunnen linken gelegd worden naar de lesstof, gewoonweg omdat ze het beeld erbij hebben onthouden.

Het 'spannende' van computers is dat je zelf kan bepalen wat je wilt zien of doen door een simpele klikbeweging.

Er gebeurt iets en in zo'n programma kunnen gemakkelijk beelden gestopt worden. Ze kunnen de opdrachten zelf maken, niet door het aan de leraar te vragen, maar door het zelf op te zoeken.

Ze moeten het echt zelf doen en zien niet steeds dezelfde leraar voor zich, maar zien elke keer weer veranderingen op het beeldscherm. Natuurlijk blijft de leraar belangrijk, ze sturen de leerlingen en kunnen de leerlingen een beetje op weg helpen. Werken met de computer is niet voor alle leerlingen even makkelijk. De leraar speelt in dat opzicht een grote rol om zo’n leerling op gang te helpen.

Ook toezicht houden blijft belangrijk, maar net als bij leraren, computers kunnen ook overspannen raken. Ze zijn be­vattelijk voor storingen, virussen, bereikbaarheid via bepaalde netwerken en hebben voeding nodig. Als dit misgaat, kan je helemaal niks meer beginnen met zo'n ding.

Het sociale contact blijft, leerlingen kunnen met elkaar spreken via de chat, kunnen mailen en meedoen aan een discus­siebord, waar de leraar weer overzicht op houdt en ze aanspoort tot reageren. Het blijkt dat de pauzes en de uren na school­tijd op het sociale vlak hetzelfde blijft als dat ze elkaar li­chamelijk en geestelijk iedere dag in de klas 'lastig' val­len. Natuurlijk vinden ze het soms jammer dat ze de leraar niet met propjes en grove taal overspannen de les uit kunnen sturen. Dat heeft elke jeugd wel eens gedaan en blijft je altijd bij, sommige mensen vinden zelfs dat dit bij de ontwikkeling behoort.

Ten slotte, leerlingen vinden het spannend om zelf te leren achter de computer. Het e-learning biedt een hoop mogelijkhe­den. Communiceren via een netwerk, zoals chatten, een discus­siebord en mai­len ­met je klas­ge­no­ten vin­den ze leuk, ook kan je hierin loltrappen. (maar er blijft natuurlijk altijd toe­zicht van de leraar) Het leren door zelf de informatie op te zoeken en uit te pluizen en stof uitwisselen met je medeklas­genoten, pakt de aan­dacht van de leer­lin­gen. Het is alleen nadelig dat een computer bevattelijk voor storingen, of net­werken die ontzettend traag zijn.

Als conclusie kan ik zetten, door alle info die ik over dit aspect gevonden heb, leerlingen vinden het leuker om met de computer te werken dan om de hele dag in de klas te zitten.  Op het sociale gebied wordt het niet minder, ze zien elkaar al genoeg in de pauzes en na schooltijd. Zelf vind ik dat het belangrijk is om kinderen vroegtijdig te laten leren via de PC, gewoonweg omdat de hele maatschappij hier om draait en leven zonder computer is er niet meer bij.  

Wordt de leraar(es) dan overbodig? In mij n opzicht niet, ik denk dat het heel belangrijk is dat een leraar zijn verhaal voor de klas staat te vertellen en om daar de computer als plaatsvervanger voor te gebruiken zie ik niet echt zitten. Dat de les saai wordt is aan de leraar om daar wat aan te doen, het is belangrijk de lesstof interessant te maken voor de leerlingen ook al is dat niet altijd even makkelijk.

Wel is het goed om de leerlingen op het ICT-gebied te laten proeven van dit gebeuren, omdat ze er veel mee te maken zullen krijgen. Omdat de elektronische leeromgeving pas nieuw is, zijn de leerlingen hier enthousiast over, maar net als een doodnormaal klaslokaal met een leraar(es), zal dit enthousiasme er ook af raken.